Geloven met Zeeuwse nuchterheid
 1. De ZVL is een (sponsor)wandeltocht zonder wedstrijdelement en wordt georganiseerd door Zij en Zeeuws.
 2. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 3. Inschrijving geschiedt via vooraanmelding.
 4. Zij en Zeeuws aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstal tijdens de wandeltocht en/of de nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken cq die van de veroorzaker.
 5. Zij en Zeeuws behoudt zich het recht voor, de route, start en/of finishtijd en/of –plaatsen te wijzigen of de wandeltocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Zij en Zeeuws kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 6. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Zij en Zeeuws worden bepaald. Limitering van de inschrijving kan plaats vinden.
 7. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 8. Slechts wandelen is toegestaan.
 9. De deelnemer dient de voor haar aangegeven route te volgen.
 10. Het meenemen van (huis)dieren is op de route niet toegestaan.
 11. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement Verkeersregels en verkeertekens, blijven tijdens de tocht op het gehele parcours van kracht.
 12. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 13. Met de inschrijving voor de ZVL verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 14. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Zij en Zeeuws, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, tenzij de deelnemer dit van tevoren bij de organisatie heeft aangegeven.
 15. Met het inschrijven geeft u toestemming uw mail adres alleen voor promotiemiddel van Zij en Zeeuws te gebruiken. Uw gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en/of e-mail adres zullen niet worden doorgegeven of verkocht aan derden.
 16. Wij verzoeken u na het nuttigen van de consumpties het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
 17. Deelname aan de ZVL is voor vrouwen vanaf 18 jaar.
 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de hoofdredactie van Zij en Zeeuws.